HARS TRAKTÖR VE YEDEK PARÇA ÜRETİMİ OTOMOTİV SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ AYDINLATMA METNİ


Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Hars Traktör ve Yedek Parça Üretimi Otomotiv Sanayi İç ve Dış Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. İşbu aydınlatma metni Şirkete ait web sitesinde yer alan çeşitli formlara veri girişi yapacak olan kişileri aydınlatma amacı taşımaktadır.

Şirkete ait www.harstraktor.com web adresi üzerinden bayilik başvurusu ve insan kaynakları departmanı tarafından değerlendirmeye esas alınacak iş başvuru formu bölümüne kişisel bilgilerinizi girmek suretiyle Şirket ile paylaşmış olduğunuz …………………………………………. ad, soyad, cinsiyet, iletişim bilgileri, doğum yeri, doğum tarihi, sürücü belgesi, askerlik durumu, eğitim bilgileri, çalışılmak istenen bölüm, iş deneyimleri verileri; çalışma adaylarının başvuru süreçlerinin yönetilmesi, beklenilen faydanın gerçekleştirilebilmesi, çalışan adayı ve ziyaretçilerle iletişim kurulabilmesi amacıyla Kişiler Verilerin Korunması Kanunu’nun işlenmekte olup işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca bir yıllık bir süre ile sınırlı olmak kaydıyla saklanacaktır.

Kişisel verileriniz Kişisel Verinin Korunması Kanunun 4., 5. Ve 6. maddelerinde belirtilen genel ilkeler, kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmekte olup ilgili kişinin Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar şunlardır:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikası

Kişisel verilerin korunması veri sorumlusu başvuru formu


©2015 Hars Traktör